Legal

Algemene aankoopvoorwaarden

  1. Voorwerp

Huidige algemene aankoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op elke bestelling die door AddRetail wordt geplaatst bij haar Leveranciers, ongeacht of zij gebruikelijk of occasioneel zijn, en wat het voorwerp van de bestelling ook moge zijn, onder voorbehoud van bijzondere bepalingen die voorafgaandelijk en uitdrukkelijk door AddRetail werden aanvaard. Huidige algemene aankoopvoorwaarden mogen in geen enkel geval buiten toepassing worden verklaard door de algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier, welke in geen geval aan AddRetail tegenstelbaar zijn.

AddRetail zal elke factuur afwijzen, die zou verwijzen naar andere contractuele voorwaarden dan deze die in onderlinge overeenstemming door partijen werden overeengekomen, of automatisch van toepassing zouden zijn ingevolge deze bepaling.

  1. Sluiting van de overeenkomst

De bestellingen van AddRetail zijn slechts bindend indien zij gebaseerd zijn op een offerte, welk voorafgaandelijk werd aanvaard en indien zij werden bevestigd door een verantwoordelijke van AddRetail die gemachtigd is om de vennootschap rechtsgeldig te binden. Tenzij een kortere termijn is vermeld in de bevestiging, dienen de bestellingen van AddRetail formeel aanvaard te worden door de Leverancier binnen de 15 dagen van hun verzending. Na deze termijn vervalt de bestelling en mag AddRetail hieraan verzaken zonder dat de Leverancier hiervoor enige schadevergoeding zou kunnen vorderen.

AddRetail mag haar bestelling tijdens de uitvoering ervan wijzigen. Indien de gevraagde wijziging een prijsverhoging of een verlenging van de oorspronkelijke uitvoeringstermijnen inhoudt, dient deze het voorwerp uit te maken van een nieuwe offerte die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan AddRetail. Alle door deze of door de andere bepalingen van de huidige algemene aankoopvoorwaarden vereiste kennisgevingen of aanvaardingen, mogen per email worden gedaan voor zover deze een handtekening bevat die het mogelijk maakt om de verzender te identificeren.

  1. Prijs

Behoudens andersluidende bepaling, dekt de prijs van de Leverancier het geheel der kosten die gelinkt zijn aan de bestelde diensten of goederen. De in de offerte door AddRetail aangeduide prijzen mogen in geen geval worden verhoogd of geïndexeerd in de loop van de overeenkomst, zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord van AddRetail.

  1. Uitvoering van de bestelling

De Leverancier waarborgt dat hij beschikt over de beroepskwalificaties, evenals de logistieke en menselijke middelen die nodig zijn om de diensten of goederen, die bij hem werden besteld, overeenkomstig de regels van de kunst uit te voeren.

AddRetail is gerechtigd om elke levering van een dienst of goed, welke niet strikt conform zou zijn aan het voorwerp van de bestelling, te weigeren. AddRetail kan in geen geval gehouden zijn tot de aanvaarding van een partiële levering.

Geen enkel drukwerk mag door de Leverancier worden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van AddRetail van een akkoord voor afdrukken welk de specificaties van de publicatie herneemt.

In geval van tekortkomingen of gebreken, zelfs miniem, is AddRetail gerechtigd om de levering in haar geheel te weigeren.

Tenzij een kortere termijn in onderling akkoord werd overeengekomen, beschikt AddRetail over een termijn van 8 kalenderdagen om de geleverde dienst of goed te aanvaarden.

Behoudens andersluidende indicatie op de bestelbon, dienen de bestelde goederen geleverd te worden op de zetel van AddRetail, op de kosten van de Leverancier. De levering vindt steeds plaats op risico van de Leverancier.

  1. Termijnen

De voor de uitvoering van de bestelling overeengekomen termijnen zijn van toepassing. In geval deze niet worden nageleefd, zal AddRetail het recht hebben om te verzaken aan de bestelling en om de terugbetaling te bekomen van de eventuele voorschotten die de Leverancier heeft ontvangen, onverminderd haar recht op alle andere schadevergoeding.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens andersluidende bepaling, draagt de Leverancier onherroepelijk het geheel van de auteursrechten, naburige rechten en andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de werken of diensten die het voorwerp uitmaken van de bestelling over aan AddRetail, en dit zonder bijkomende vergoeding hiervoor. Deze overdracht vindt op exclusieve basis plaats en geldt voor de hele wereld, voor alle talen en voor de gehele duur van de overgedragen rechten. Zij dekt alle exploitatiewijzen, ongeacht of zij op heden bekend of onbekend zijn. De Leverancier waarborgt dat hij de titularis is van de overgedragen rechten, en zal er in dit opzicht over waken om alle vereiste toestemmingen of overdrachten te bekomen van zijn werknemers, onderaannemers of iedere andere persoon die rechten zou kunnen  eisen op de desbetreffende diensten of werken.

De Leverancier zal er tevens over waken dat hij de toestemming van de figuranten bekomt, ongeacht of zij professioneel zijn of niet, welke weergegeven of identificeerbaar zijn op de foto’s of de andere bestelde publicaties.

De Leverancier zal AddRetail waarborgen tegen elke vordering van een derde, die gestaafd zou zijn op diens recht op afbeelding of een intellectueel eigendomsrecht, welk, zelfs gedeeltelijk, het vrij en volledig genot van de diensten of het geleverde materiaal door AddRetail of haar klanten zou kunnen belemmeren.

De Leverancier ziet, zowel in eigen naam als in naam van de personen voor wie hij antwoordt en die zouden hebben meegewerkt aan het bestelde werk of de bestelde dienst, af van het recht om te worden aangemerkt als auteur van of uitvoerend kunstenaar in de finale publicatie van AddRetail.

Hij ziet tevens af van het recht om zich te verzetten tegen elke wijziging of aanpassing, die door de klant wordt geëist of die door het utilitair karakter van de bestelde diensten of werken gerechtvaardigd is.

  1. Garanties en verzekeringen

De Leverancier waarborgt AddRetail dat hij een verzekering heeft onderschreven teneinde zijn burgerlijke – en beroepsaansprakelijkheid te dekken.

In geval van levering van elektronische of digitale diensten, zal de Leverancier gehouden zijn om desgevallend een bijkomende dekking te bekomen voor de specifieke risico’s die betrekking hebben op het verlies van de door hem gehoste gegevens, welke hem door AddRetail of haar klanten werden toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de contractuele opdrachten.

De Leverancier die de gegevens voor rekening van AddRetail of haar klanten verwerkt, neemt de kwaliteit van een onderaannemer aan, terwijl AddRetail de kwaliteit van de controller veronderstelt.

In die context verbindt de Leverancier zich ertoe de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, d.i. de zogenaamde “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)” na te leven, alsook de daarop betrekkingen hebbende Belgische wetgevingen.

Aldus garandeert de Leverancier dat hij de persoonsgegevens van de betrokkenen heeft verzameld op geoorloofde wijze en in overeenstemming met de GDPR-regelgeving. Hij garandeert dat hij de toestemming van de betrokkenen heeft ontvangen voor de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer de toestemming noodzakelijk is.

Hij garandeert eveneens dat hij alle passende technische en organisatorische maatregelen treft om elk risico te vermijden van verlies, beschadiging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot de gegevens die door hem verwerkt worden op verzoek van AddRetail of van de eindklant.

De verplichtingen van de Leverancier in zijn hoedanigheid van verwerker inzake persoonsgegevens zullen voor het overige worden verduidelijkt in een specifieke Data Processing Agreement, zoals bepaald door artikel 28 van de AVG.

Ongeacht het bestaan van schade in hoofde van AddRetail of haar klanten, is AddRetail gerechtigd om de lopende bestelling op elk moment en zonder vergoeding te beëindigen, indien blijkt dat de Leverancier niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in huidige bepaling of aan de gebruikelijke beroepsregels.

Teneinde een onberispelijke service aan de klant te waarborgen, behoudt AddRetail zich het recht voor om op regelmatige wijze en maximum twee maal per jaar over te gaan tot een audit van de onderneming van de Leverancier, teneinde zich ervan te vergewissen dat deze laatste de regels inzake veiligheid of kwaliteit die hem worden opgelegd ingevolge huidige algemene voorwaarden, de bepalingen van het lastenboek of de geldende reglementering, nauwkeurig worden nageleefd.

  1. Betalingen

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de facturen van de Leverancier betaalbaar op 60 dagen einde maand. AddRetail mag de betaling van de factuur van de Leverancier afhankelijk stellen van de voorafgaandelijke overdracht van een kopij van de desbetreffende bestelbon of enig ander als zodanig dienend document. In geval de Leverancier in gebreke blijft of in geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de lopende bestelling, is AddRetail gerechtigd om de betaling van elke opeisbare factuur op te schorten zelfs indien zij geen betrekking heeft op de desbetreffende bestelling.

  1. Vertrouwelijkheid

Iedere informatie, van welke aard ook, overgemaakt door AddRetail aan de Leverancier ter gelegenheid van de plaatsing van de bestelling, is confidentieel.

Het is de Leverancier verboden om enig ander gebruik te maken van deze informatie, dan deze die werd overeengekomen tijdens de bestelling, of om deze informatie aan derden mee te delen zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van AddRetail.

Bij de beëindiging van de overeenkomst zal de Leverancier het geheel van documenten, modellen, schema’s of enig ander voorbereidend materiaal, welk hij van AddRetail zou hebben ontvangen teneinde de bestelling uit te voeren, terug aan AddRetail overmaken. In geen geval mag hij kopieën maken van dit materiaal of dit materiaal op eender welke wijze gebruiken. Indien gegevens betreffende de producten of prospecten en klanten van de finale Klant aan de Leverancier werden overgemaakt, verbindt hij zich ertoe om, eens zijn opdracht beëindigd is, deze op eerste verzoek terug aan AddRetail over te maken en om alle kopieën die hij zou hebben bewaard van zijn servers of enige andere drager waarop hij ze zou hebben bewaard, te wissen.

  1. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen AddRetail en de Leverancier. In geval van geschil, zijn de rechtbanken van Brussel als enige bevoegd.